900469_089-cigareti2 Svet24.si

Kadili bi kot Turki, vendar ne bi plačali

Shonda Rhimes Svet24.si

Shonda Rhimes zaradi groženj prisiljena v selitev

sergej racman Necenzurirano

Eden najbogatejših Slovencev je v zaporu. ...

vucic kavcic INSTAGRAM Reporter.si

Aleksandar Vučić skrivoma obiskuje Slovenijo: na...

mattias skjelmose Ekipa24.si

Groza! Tresočega kolesarskega zvezdnika so komaj ...

vladimir-tintor Njena.si

Zgodil se je preobrat, snema se 4. sezona Botrov

elsnik Ekipa24.si

Uh, kakšne besede! Kapetan Olimpije Elšnik po ...

Danes

Sobota
Dež

3° / 11°

Nedelja
Pretežno oblačno

2° / 13°

Ponedeljek
Delno oblačno

1° / 12°

Torek
Rahel dež

3° / 11°

Sreda
Dež

5° / 11°

Četrtek
Rahel dež

3° / 13°

Doživite poletje s Kumom in Lisco!
Visok krvni tlak – tihi ubijalec
Poletno vzdušje
Skupina MOL v uporabo predala največjo tovarno zelenega vodika v regiji
Baby Center pridobil pečat Izbrana otroška trgovina leta 2024
Igriva eleganca in malčkom prijazna svečana oblačila
Doživite poletje s Kumom in Lisco!
Visok krvni tlak – tihi ubijalec
Poletno vzdušje
Skupina MOL v uporabo predala največjo tovarno zelenega vodika v regiji
Baby Center pridobil pečat Izbrana otroška trgovina leta 2024
Igriva eleganca in malčkom prijazna svečana oblačila
Dogaja se
oglasno sporočilo

Skupina Generali z najboljšim rezultatom iz poslovanja doslej

Skupina Generali z najboljšim rezultatom iz poslovanja doslej
glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet.
Generali

Obračunane kosmate premije v višini 81,5 milijarde EUR (+1,5 %) z močno rastjo na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+9,8 %), kjer je največja rast zabeležena na področju Ostala zavarovanja. Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja v višini 8,7 milijarde EUR. V skladu s strategijo Skupine je glavnina prilivov na področjih zavarovanj z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanji.
• Rekordni rezultat iz poslovanja v višini 6,5 milijarde EUR (+11,2 %), v največji meri iz naslova rezultata področja Življenjska zavarovanja in rasti področja Premoženjska in nezgodna zavarovanja. Kombinirani količnik je znašal 93,2 % (+2,4 odstotne točke). Stopnja donosa novih zavarovanj je bila odlična in je znašala 5,35 % (+0,86 odstotne točke).
• Čisti rezultat se je povečal na 2.912 milijonov EUR (+2,3 %)2
• Izjemno trden kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti 221 % (227 % v poslovnem letu 2021)
• Predlagana dividenda na delnico v višini 1,16 EUR (+8,4 %) potrjuje, da je Skupina osredotočena na ustvarjanje donosa za delničarje.

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je dejal: »Generalijevi rezultati potrjujejo uspešnost poti naše preobrazbe, ki se nadaljuje z doslednim in učinkovitim izvajanjem programa Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti. Z jasno vizijo, da bo Skupina postala vodilna globalna ponudnica na področju zavarovanj in upravljanja s premoženjem, smo na dobri poti, da dosežemo cilje in ambicije našega strateškega načrta ter zagotovimo trajnostno rast za ustvarjanje vrednosti za vse naše deležnike, tudi v zahtevnih geopolitičnih in gospodarskih razmerah. To nam je omogočilo, da smo delničarjem ponovno predlagali višje dividende zaradi nadaljnje rasti dobička ter trdnega denarnega in kapitalskega položaja Skupine. Generali ostaja še naprej vodilna zavarovalnica tudi na področju trajnosti, ki je zdaj v celoti vključena v vse poslovne dejavnosti Skupine skladno z našo zavezo, da bomo delovali kot odgovorna zavarovalnica, vlagatelj, delodajalec in korporativni državljan. Vse to nam je uspelo zaradi zavzetosti naših sodelavcev in edinstvene mreže zastopnikov.«

1 Spremembe premij, čistega priliva na področju Življenjska zavarovanja in novi posli so bili predstavljeni v enakovrednem smislu (po stalnih menjalnih tečajih in obsegu konsolidacije). Spremembe poslovnega rezultata, naložb na sintetične konte in tehničnih rezervacij področja Življenjska zavarovanja izključujejo vsa sredstva, ki bodo ali so bila odsvojena v istem obdobju primerjave.
Zneski so bili zaokroženi na prvo decimalno mesto, zato se lahko zgodi, da v vseh primerih ne dosegajo zaokroženega skupnega zneska. Zaokroževanje lahko vpliva na predstavljeni odstotek.
2 Prilagojeni čisti rezultat – opredeljen kot čisti poslovni izid brez vpliva dobičkov in izgub iz prevzemov in odtujitev – je bil leta 2022 enak čistemu poslovnemu izidu obdobja in se je povečal za 4,2 %. Leta 2021 je znašal 2.795 milijonov EUR, izračunan brez 52 milijonov EUR, povezanih s prevzemom skupine Cattolica, in izrednih stroškov, povezanih z njeno integracijo.


Milano – Na sestanku, ki mu je predsedoval Andrea Sironi, je upravni odbor Assicurazioni Generali odobril konsolidirane računovodske izkaze in osnutek računovodskih izkazov matične družbe za leto 2022.
Obračunane kosmate premije so se povečale na 81.538 milijonov EUR (+1,5 %) zaradi pozitivne rasti področja Premoženjska in nezgodna zavarovanja, k čemur je največ prispevalo področje Ostala zavarovanja.
Čisti prilivi področja Življenjska zavarovanja so znašali 8,7 milijarde EUR (-36,1 %). Zavarovanja z naložbenim tveganjem so zabeležila 8,9 milijarde EUR čistih prilivov, riziko zavarovanja pa 5,0 milijarde EUR čistih prilivov. Varčevalni produkti so zabeležili neto odliv v višini 5,2 milijarde EUR.
Zavarovalno-tehnične rezervacije za področje Življenjska zavarovanja so znašale 414,7 milijarde EUR (-2,3 %), kar odraža predvsem zmanjšanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na področju zavarovanj z naložbenim tveganjem kot posledico volatilnih finančnih trgov.
Rezultat iz poslovanja se je povečal na 6,5 milijarde EUR (+11,2 %) zaradi pozitivne rasti področja Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holdinga in drugih poslovnih segmentov.
Rezultat iz poslovanja področja Življenjska zavarovanja se je močno povečal in dosegel 3.522 milijonov EUR (+25,1 %), kar odraža odlično tehnično donosnost, ki jo potrjuje tudi stopnja donosa novih zavarovanj v višini 5,35 % (+0,86 odstotne točke).
Povečal se je tudi rezultat iz poslovanja na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja, ki je znašal 2.696 milijonov EUR (+1,7 %). Kombinirani količnik je znašal 93,2 % (+2,4 odstotne točke) predvsem zaradi višjega škodnega količnika, ki je med drugim odražal tudi posledice vplivov hiperinflacije v Argentini. Brez te države bi kombinirani količnik znašal 92,6 % (90,4 % v poslovnem letu 2021).
Rezultat iz poslovanja področja Upravljanje s sredstvi in premoženjem je znašal 972 milijonov EUR (-9,6 %). Rezultat iz poslovanja skupine Banca Generali je znašal 334 milijonov EUR (-17,4 %), nanj pa so vplivale razmere na finančnih trgih, kar je vplivalo na provizije za uspešnost poslovanja. Rezultat iz poslovanja področja Upravljanje s premoženjem je znašal 638 milijonov EUR (-5,0 %) zaradi zmanjšanja sredstev v upravljanju (AUM), predvsem zaradi tržnih učinkov.
Rezultat iz poslovanja holdinških družb in drugih poslovnih področij se je povečal na 202 milijona EUR (157 milijonov EUR v poslovnem letu 2021) predvsem zaradi uspešnosti poslovanja z nepremičninami.
Rezultat, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je znašal -1.710 milijonov EUR (-1.306 milijonov EUR v poslovnem letu 2021), na kar so zlasti vplivali naslednji dejavniki: -511 milijonov EUR slabitev naložb, razvrščenih kot razpoložljive za prodajo (-251 milijonov EUR v poslovnem letu 2021), vključno z ruskimi naložbami3; 71 milijonov EUR čistih realiziranih dobičkov v primerjavi s 368 milijoni EUR v poslovnem letu 2021, ko je bil vključen pozitiven učinek dveh nepremičninskih transakcij4 in drugi čisti neposlovni stroški, vključno z -195 milijoni EUR stroškov prestrukturiranja (-387 milijonov EUR v poslovnem letu 2021, ki so odražali izredne stroške, povezane z integracijo skupine Cattolica v višini -212 milijonov EUR).
Čisti rezultat se je povečal na 2.912 milijonov EUR (+2,3 %), predvsem zaradi pozitivnega rezultata iz poslovanja, ki je bil dosežen na področjih Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in druga poslovna področja. Brez vpliva slabitev ruskih naložb bi čisti rezultat znašal 3.066 milijonov EUR (+7,7 %)5.
Skupna sredstva Skupine v upravljanju so znašala 618 milijard evrov (-12,9 %).
Lastniški kapital delničarjev Skupine je znašal 16.201 milijonov EUR (-44,7 %). Sprememba je bila predvsem posledica zmanjšanja prevrednotovalnega popravka sredstev, razpoložljivih za prodajo, zlasti zaradi gibanja vrednosti obveznic.
Skupina je potrdila izredno trdno kapitalsko pozicijo, saj je količnik kapitalske ustreznosti znašal 221 % (227 % v poslovnem letu 2021). Med letom je bil količnik kapitalske ustreznosti podprt z močnim prispevkom normaliziranega ustvarjanja kapitala in pozitivnimi tržnimi spremembami, ki so le delno izravnale vplive

regulatornih sprememb, združitev in prevzemov ter pretokov kapitala (vključno z opravljenim odkupom in predvideno dividendo).
Normaliziran ustvarjen kapital ostaja trden na ravni 4,1 milijarde evrov (3,8 milijarde evrov v poslovnem letu 2021).
Skupni čisti denarni tok Holdinga iz poslovanja je znašal 2,9 milijarde evrov (2,6 milijarde EUR v poslovnem letu 2021), predvsem zaradi višjih prenosov denarnih sredstev.

Dividenda na delnico, ki bo predlagana na naslednji letni generalni skupščini delničarjev, znaša 1,16 EUR in se izplača od 24. maja 2023. Višina dividende na delnico pomeni 8,4-odstotno povečanje v primerjavi z dividendami, izplačanimi v letu 2021 in odraža močno rast dobička, močan denarni in kapitalski položaj Skupine ter osredotočenost na donos za delničarje.

GENERALI zavarovalnica d. d. je v Sloveniji prisotna od leta 1997. Je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali, enega največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je leta 2021 presegel 75,8 milijard evrov. S skoraj 75.000 zaposlenimi po vsem svetu in 67 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in čedalje pomembnejšo pozicijo v Aziji in Latinski Ameriki. Z inovativnimi in prilagojenimi rešitvami, najboljšo uporabniško izkušnjo in digitaliziranimi globalnimi distribucijskimi zmogljivostmi je Generali v osrčju svoje strategije zavezan k grajenju vseživljenjskega partnerstva s strankami. Z namenom ustvarjanja pravičnejše in odpornejše družbe ter vrednosti za vse deležnike, je trajnostni razvoj vključen v vse strateške odločitve.


3Kar zadeva izpostavljenost Skupine v Rusiji, je po oslabitvah v prvih devetih mesecih leta 2022 delež v zavarovalnici Ingosstrakh in instrumentih s stalnim donosom, ki jih ima Skupina v neposredni lasti, znašal 116 milijonov EUR (384 milijonov v poslovnem letu 2021) oziroma 18 milijonov EUR (188 milijonov v poslovnem letu 2021). Skupina je imela tudi ruske in ukrajinske posredne naložbe v višini 14 milijonov EUR (111 milijonov EUR v poslovnem letu 2021) in naložbe zavarovanj z naložbenim tveganjem v višini 19 milijonov EUR (117 milijonov EUR v poslovnem letu 2021).
4 Transakcije za stolp Libeskind v CityLife v Milanu za 67 milijonov EUR in stolp Saint Gobain v Parizu za 80 milijonov EUR.
5 Vpliv ruskih naložb je znašal 154 milijonov EUR, od tega se 71 milijonov EUR nanaša na instrumente s stalnim donosom, ki jih ima Skupina neposredno v lasti, 83 milijonov EUR pa na naložbo v družbo Ingosstrakh

Značke: generali, poslovanje